ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIKERS CADEAUKAARTENWINKEL.NL - CARDEAUBOX

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Touch of Didix B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Escudostraat 2, 2991 XV Barendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60771143.

 

Definities

Acceptanten: de contractuele wederpartijen van de Cadeaukaarten die de Cadeaukaarten accepteren als betaalmiddel voor het arrangement of het bedrag (afhankelijk van de Cadeaukaart) behorende bij de betreffende Cadeaukaart. De Acceptanten staan vermeld op de websites behorende bij de verschillende Cadeaukaarten, welke te vinden zijn op de Cadeaukaarten. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

Cadeaukaart(en): de cadeaukaarten die (a) worden geleverd in de Cardeaubox en (b) nabesteld worden door de Gebruiker.

Cardeaubox: de box met cadeaukaarten die Touch of Didix uitgeeft onder de naam “Cardeaubox” met daarin standaard enveloppes en vijf stuks van elk van de volgende Cadeaukaarten: HEMA cadeaukaart, RestaurantCadeau, De Nationale Kadobon, Karwei cadeaukaart, Beauty & Parfum Cadeau, Intratuin cadeaukaart, Nederlandse Sauna Cadeaubon en De Bijenkorf cadeaukaart. De Gebruiker en Touch of Didix kunnen schriftelijk overeenkomen dat de Cardeaubox andere aantallen van de Cadeaukaarten bevat dan de hiervoor genoemde aantallen. Verder kan de Gebruiker Cadeaukaarten nabestellen bij Touch of Didix.

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf en die de houder is van een Cadeaukaart.

Gebruiker: de entiteit die op het Registratieformulier staat opgenomen als “Gebruiker”.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Gebruiker en Touch of Didix, bestaande uit het Registratieformulier en deze algemene voorwaarden.

Registratieformulier: het registratieformulier welke door de Gebruiker is ondertekend, waarmee zij heeft verklaard zich te verbinden aan de Overeenkomst.

Cardeaubox Activatiemodule: de module van Touch of Didix waarmee activatie van de Cadeaukaarten wordt gefaciliteerd en geregistreerd.

Touch of Didix: Touch of Didix B.V., de Cardeaubox uitgevende partij.

Transactievergoeding: heeft de betekenis als hieraan is toegekend in artikel 4.2.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de Gebruiker en Touch of Didix in relatie tot de Cardeaubox. Door het ondertekenen van het Registratieformulier, aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid van de voorwaarden opgenomen in het Registratieformulier en deze algemene voorwaarden.

1.2 Indien mogelijk, worden deze algemene voorwaarden aan de Gebruiker ter hand gesteld tegelijkertijd met de Cardeaubox. Indien dit niet mogelijk is, kan de Gebruiker de toepasselijke algemene voorwaarden raadplegen op de website.

1.3 Deze algemene voorwaarden zullen op verzoek van de Gebruiker onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Gebruiker worden toegestuurd.

 

Artikel 2. De Cardeaubox

2.1 De Cardeaubox wordt op aanvraag aangeboden aan bedrijven.

2.2 De Cadeaukaarten beschikken over eigen algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de rechtsbetrekking tussen de Consument en de uitgever van de Cadeaukaart in kwestie. De algemene voorwaarden voor Consumenten kunnen geraadpleegd worden op de website die vermeld staat op de betreffende Cadeaukaart.

2.3 De Cardeaubox en Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar.

2.4 De Cadeaukaarten zijn eigendom van Touch of Didix  of diens leverancier. Het eigendom van de Cadeaukaarten gaat over op de kaarthouder na activatie van de Cadeaukaarten zoals beschreven in artikel 3.1 hieronder.

 

Artikel 3. Technische afhandeling

3.1 De Gebruiker ontvangt persoonlijke inloggegevens tot de Cardeaubox Activatiemodule. In deze module kan de Gebruiker de Cadeaukaarten activeren voor een waarde naar keuze dan wel voor de waarde van het betreffende arrangement.

3.2 De Cadeaukaart kan gebruikt worden:

(a) indien betaling plaatsvindt door middel van iDEAL: direct na betaling van de activatiewaarde en de Transactievergoeding; en

(b) indien betaling van de activatiewaarde en de Transactievergoeding plaatsvindt door middel van een factuur: direct na activeren van betreffende Cadeaukaart in de Cardeaubox Activatiemodule.

3.3 De persoonlijke inloggegevens worden alleen verstrekt aan de Gebruiker. Alleen de Gebruiker heeft het recht de activatie als beschreven in artikel 3.1 uit te voeren. De Gebruiker zal de persoonlijke inloggegevens niet bekendmaken aan derden.

3.4 Ongeautoriseerd gebruik van de Cardeaubox en de Cadeaukaarten is voor rekening en risico van de Gebruiker.

3.5 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het activeren van de Cadeaukaarten.

 

Artikel 4. Financiële afhandeling

4.1 Bij deelname aan Cardeaubox zijn geen administratiekosten, abonnementskosten of andere kosten verbonden, met uitzondering van de kosten als genoemd in artikel 4.2 hieronder.

4.2 De Gebruiker is een transactievergoeding van EUR 1,00 per activatie (de “Transactievergoeding”) verschuldigd aan Touch of Didix bovenop de activatiewaarde van de Cadeaukaarten. Dit bedrag is inclusief btw. De activatiewaarde van de Cadeaukaarten is de waarde die de Gebruiker kiest bij het activeren van de Cadeaukaarten in de Cardeaubox Activatiemodule.

4.3 De Transactievergoeding en de activatiewaarde van de Cadeaukaarten worden ofwel (i) onmiddellijk voor het activeren van de Cadeaukaarten overgemaakt naar Touch of Didix door middel van iDEAL of (ii) binnen 14 dagen na de datum van verzenden van de factuur door Touch of Didix overgemaakt naar het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Een en ander als bepaald door Touch of Didix en schriftelijk meegedeeld aan de Gebruiker.

4.4 De Gebruiker en Touch of Didix komen hierbij overeen dat de Cardeaubox Activatiemodule het aantal geactiveerde Cadeaukaarten verwerkt en de grondslag vormt voor de facturatie aan de Gebruiker en betaling van de Gebruiker aan Touch of Didix conform dit artikel 4.

4.5 Voor elke geactiveerde Cadeaukaart uit de Cardeaubox van de Gebruiker, dient de Gebruiker aan Touch of Didix te betalen: de activatiewaarde en de Transactievergoeding.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van Touch of Didix is in alle gevallen gelimiteerd tot directe schade en zal nooit meer bedragen dan het eenmalig aan de Gebruiker vergoeden van het bedrag dat de Gebruiker voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

5.2 In het geval de Gebruiker schade lijdt door de niet-nakoming van Touch of Didix van de Overeenkomst, welke niet-nakoming voortvloeit uit overmacht (een situatie buiten de controle van Touch of Didix, zoals het niet-nakomen / niet-leveren door een derde partij of een storing in de Cardeaubox Activatiemodule) of anderszins niet toerekenbaar aan Touch of Didix, is laatstgenoemde niet gehouden hiervoor schadevergoeding te betalen aan de Deelnemer. Touch of Didix zal in dat geval de niet-nakoming zo snel als redelijkerwijs mogelijk trachten te verhelpen.

5.3 Touch of Didix is niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding, indien de schade voortvloeit uit het onbevoegd gebruik van de persoonlijke inloggegevens.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Touch of Didix is exclusief eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten (patenten, merken, copyright, design, etc.) in relatie tot de Cardeaubox.

6.2 De Gebruiker heeft niet het recht om intellectuele eigendomsrechten van Touch of Didix te gebruiken anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van Touch of Didix.

6.3 Hierbij verleent de Gebruiker aan Touch of Didix het recht om de gegevens van de Gebruiker inclusief beeldmateriaal en merken en logo’s te publiceren (bijv. voor reclamedoeleinden).

6.4 Na beëindiging van de Overeenkomst en op verzoek van Touch of Didix, zal de Gebruiker al het materiaal van Touch of Didix binnen 15 werkdagen vernietigen of terugsturen naar Touch of Didix.

 

Artikel 7. Beëindiging van (een gedeelte van) de Overeenkomst

Touch of Didix behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst per direct te beëindigen met betrekking tot een Cadeaukaart indien deze Cadeaukaart niet meer wordt vervaardigd en uit het assortiment wordt gehaald of indien de Gebruiker frauduleus handelt. Na het gedeeltelijk beëindigen van de Overeenkomst met betrekking tot een Cadeaukaart, kan deze Cadeaukaart niet meer worden geactiveerd.

 

Artikel 8. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Touch of Didix tegen alle vorderingen van derden (waaronder begrepen de Consument) ter zake of in verband met (i) niet-nakoming van de Gebruiker van de voorwaarden uit de Overeenkomst; (ii) schending van de wet door de Gebruiker; (iii) schending van een recht van een derde door de Gebruiker; en (iv) grove nalatigheid of fraude aan de zijde van de Gebruiker.

 

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Beide partijen bij de Overeenkomst dragen er zorg voor dat alle informatie die zij ontvangen van de andere partij, geheim wordt gehouden, waaronder (a) informatie met betrekking tot deze overeenkomst en (b) alle informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt dan wel die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden aangemerkt (de “Vertrouwelijke Informatie”).

9.2 In afwijking van artikel 9.1, mag elk van de partijen bij de Overeenkomst  Vertrouwelijke Informatie verstrekken:

(a) aan haar werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders of adviseurs die deze informatie nodig hebben om aan de verplichtingen van betreffende partij onder de Overeenkomst te kunnen voldoen. Beide partijen dragen er zorg voor dat hun respectievelijke werknemers, vertegenwoordigers, bestuurders of adviseurs die Vertrouwelijke Informatie hebben ontvangen, voldoen aan de Overeenkomst;

(b) indien en voor zover wettelijk vereist of verzocht door een rechtsprekende instantie of een andere overheidsinstantie of regelgevende instantie;

(c) indien de informatie publiekelijk bekend is op de datum van de Overeenkomst of na de datum van de Overeenkomst publiekelijk bekend wordt, anders dan door  een schending van de Overeenkomst;

(d) indien de informatie is ontvangen van een derde partij die niet gebonden was aan geheimhoudingsverplichtingen met betrekking tot deze informatie; of

(e) indien beide partijen bij de Overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat betreffende informatie niet aangemerkt wordt als Vertrouwelijke Informatie.

9.3 Dit artikel 9 zal ook na beëindiging van de Overeenkomst, in stand blijven.

 

Artikel 10. Gebruik persoonsgegevens

Touch of Didix kan de persoonsgegevens van de Gebruiker (zoals NAW-gegevens) gebruiken voor het toesturen van marketing en promotionele berichten die verband houden met de Cardeaubox en/of de Cadeaukaarten.

 

Artikel 11. Tussentijdse wijziging

Touch of Didix is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden aan te vullen, te wijzigen en/of te vervangen. Touch of Didix zal de Gebruiker tenminste 14 dagen voor de inwerkingtreding van een dergelijke aanvulling, wijziging en/of vervanging (al dan niet via elektronische weg) hierover informeren of in de gelegenheid stellen hiervan kennis te nemen. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met een aanvulling, wijziging en/of vervanging dient hij dit binnen genoemde 14 dagen schriftelijk aan Touch of Didix mede te delen.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Klik hier voor de desktop versie